Stanovy občanského sdružení Zábava dětem o.s.

žádost o členství.pdf (163,6 kB)
 

čl. I

Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

 

1) Název sdružení je: ”Zábava dětem o.s.” ( dále jen ”sdružení” )

 

2) Sídlem sdružení je adresa:  Drahobejlova 1226/30  Praha 9  190 00  ČR

 

3) Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky — celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou. Sdružení je dobrovolné a nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu a svým působením a svou činností nesleduje žádné politické ani náboženské cíle.

 

 

čl. II

Cíle činnosti

 

Základními činnostmi sdružení jsou:

 

 • Vhodné a smysluplné využívání volného času, zejména dětí a mládeže
 • Organizace sportovních, volnočasových, kulturních, zábavných, vzdělávacích akcí pro děti a jejich rodiče
 • Pořádat akce pro veřejnost při aktivní účasti dětí a rodičů
 • Pořádat dětské tábory
 • Vzdělávaní a osvěta
 • Správa prostranství určených pro volnočasové aktivity, především dětí a mládeže
 • Umožnění rodičům s dětmi vzájemně se setkávat, vzdělávat se a aktivně využívat svých schopností a znalostí, předávat si zkušenosti a za tímto účelem provozovat mateřská, rodinná a obdobná centra jako zařízení komunitních a integračních center
 • Spolupracovat s jinými organizacemi a mateřskými centry
 • Spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy
 • Prezentovat vlastní činnost prostřednictvím médií
 • Ochrana životního prostředí
 • Zvyšování poznatků (výchova) z ekologie, ochrany fauny a flory, ochrana přírody, krajiny a veřejného zdraví a za tímto účelem pořádání besed, přednášek, kurzů, seminářů a podobně a provozování center ekologické výchovy (zkratka: CEV)

 

 

čl. III

Náplň a Formy činnosti

 

1) Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.

 

2) Hlavním formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech zábavy, sportu, kultury, výchovy, vzdělávání a ochrany životního prostředí zejména:

 — praktická činnost členů ve spolupráci s orgány státní správy a samosprávy

 — kooperace s jinými sdruženími majícími za svůj hlavní cíl využívání volného času, zejména dětí a mládeže

 — poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství

 — soustřeďování a poskytování informací

     pořádání poznávacích a relaxačních zájezdů a výletů

 — organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení

—  žádat o granty a dotace vládní i nevládní organizace v České republice a o dotace ze zdrojů Evropské unie i jiných vládních i nevládních organizací v zahraničí. Dále žádat a přijímat dary a odkazy, majetek a příspěvky od soukromých subjektů a fyzických osob ve prospěch kterékoli z činností sdružení.

 

—  navazovat partnerství na úrovni ČR i na mezinárodní úrovni s dalšími subjekty, zabývající se obdobnou činností, vytvářet mezinárodní sítě a partnerské projekty. 

 

 3) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

 

 

čl. IV

Členství ve sdružení

 

1)  Členem sdružení může být  fyzická osoba starší 15 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

 

2)  Přihlášku ke členství přijímá rada sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů rady sdružení.

 

3)  Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

 

4)  Členství zaniká

 — doručením písemného oznámení člena o vystoupení radě sdružení

 — rozhodnutím členské schůze o vyloučení

 — nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech

 — úmrtí, zánikem právnické osoby — člena sdružení, zánikem sdružení

 

5) Člen má právo

 — účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován

 — účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen

 — předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení

 — podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení

 

6) Člen má povinnost

 — dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíly sdružení, svou činností naplňovat cíle sdružení

 — platit členské příspěvky

 

7) Výši členských příspěvků stanoví rada sdružení.

 

 

čl. V

Orgány sdružení

 

Orgány sdružení jsou:

 

— členská schůze

 

— rada sdružení

 

— kontrolní komise (bude-li zvolena)

O veškerých změnách, opravách a doplňcích těchto stanov, jakož i o všech dalších věcech činnosti sdružení, kde je zapotřebí rozhodnutí se vždy a výhradně rozhoduje jen podle hlasovacího práva platného podle těchto stanov.

 

 

čl. VI

Členská schůze, hlasovací právo

 

1) Členská schůze je orgánem sdružení, která se schází podle potřeby na základě svolání rady sdružení.

 

2) Členská schůze spolu s radou sdružení schvaluje různá rozhodnutí (rady nebo vlastní), navrhuje další rozhodnutí či další činnost, směr a konání sdružení a schvaluje a navrhuje doplnění a změny stanov sdružení.

 

3) Členskou schůzi svolává, je-li to nutné, rada sdružení, a to rozesláním výzvy členům sdružení ke svolání členské schůze minimálně 14 dnů před termínem konání schůze.

 

4) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá rada sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů…) náhradní členskou schůzi, kdy tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá veškerá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí všech rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů sdružení a nadpoloviční většiny členů rady sdružení, pokud tyto stanovy neurčí jinak. V případě rozporu při jakémkoliv hlasování mezi členskou schůzí a výborem sdružení, bude rozhodnutí přijato vždy a výhradně jen na základě hlasování rady sdružení.

 

5) Členskou schůzi svolá rada sdružení též, požádá-li o to písemně 1/3 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější. Svolání schůze bude opět provedeno dle bodu 3) čl. VI těchto stanov.

 

6) Členská schůze dále

 

— ustanovující členská schůze zvolí radu sdružení; poté v případě odstoupení některého z členů rady spolu s radou sdružení volí nového člena sdružení, kdy hlasování probíhá podle bodu 4) tohoto článku

 

— spolu s radou sdružení schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, pro přijetí těchto rozhodnutí platí ustanovení poslední věty bodu 2 čl. VI

 

— spolu s radou sdružení schvaluje zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu

 

— spolu s radou sdružení rozhoduje o vyloučení člena sdružení; nerozhoduje o vyloučení člena výboru sdružení

 

— spolu s radou sdružení určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období

 

— spolu s výborem sdružení stanovuje výši zápisného a členských příspěvků

 

 

čl. VII

Rada, předseda sdružení, jednání jménem sdružení, hlasovací právo

 

1) Rada sdružení (dále jen rada) je nejvyšším (nadřazeným) orgánem sdružení, je tříčlenná a její funkční období není nijak ohraničeno. V případě nutnosti a jen na základě souhlasu při hlasování všech členů rady a hlasování nadpoloviční většiny členské schůze může být rada rozšířena, případně opět zúžena o jednoho až dva členy. Ze svého středu rada hlasováním volí předsedu, jeho zástupce a jednatele sdružení. Rada případně může zvolit i pokladníka nebo zvolit do jiné funkce (revizor apod.), či zřídit jiné orgány sdružení (např. kontrolní komisi), jejich členové však již nejsou členy rady. Činnost rady sdružení při schůzi či hlasování řídí předseda sdružení, jeho hlas vždy rozhoduje v případě rovnosti hlasů členů rady při hlasování o jakýchkoliv změnách týkajících se stanov, volených orgánů výboru a do jiných funkcí, a celkové činnosti sdružení.

 

2) Rada sdružení reprezentuje, řídí a jedná jménem sdružení. Schůze rady sdružení je volně přístupná členům sdružení jen na základě hlasování rady. Rada sdružení

 

— na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení

 

— připravuje a schvaluje zprávu o činnosti za minulé období

 

— schvaluje rozpočet (je-li to potřeba) na další období a projednává a schvaluje společně s členskou schůzí případné změny stanov

 

— připravuje a navrhuje cíle další činnosti; projednává, navrhuje a společně s členskou schůzí schvaluje plán činností a aktivit sdružení

 

— rozhoduje o vyloučení a ustanovení člena výboru sdružení; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy sdružení (toto pravidlo platí při jakémkoliv hlasování výboru sdružení)

 

— rozhoduje o zániku sdružení

 

3) Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení dále jednají zástupce předsedy, jednatel a předsedou písemně pověření členové sdružení. Všechny tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit písemnou plnou moc k zastupování další osobě. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení se prokazují občanským průkazem a členskou legitimací sdružení, případně plnou mocí.

 

4) Každý člen rady může dobrovolně odstoupit ze své funkce.

 

 

 

čl. VIII

Zásady hospodaření

 

1)  Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit:

 

      - dary a příspěvky fyzických a právnických osob

 

- výnosy majetku

 

- účelové dotace ze státního, obecních a krajských rozpočtů

 

      - dotace z EU a jiných zahraničních zdrojů a budou používány na činnost sdružení

 

 Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

 Za hospodaření občanského sdružení odpovídá rada sdružení.

 

 

  2)  Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

 

 

čl. IX

Okolnosti zániku sdružení

 

1. Sdružení zaniká:

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí rady sdružení

b) rozhodnutím Ministerstva vnitra

 

2. Zaniká-li občanské sdružení dobrovolným rozpouštěním, rozhodne současně rada sdružení o způsobu majetkového vypořádání.

 

 

čl. X

Závěrečné ustanovení

 

1) Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstva vnitra České republiky. 

 

V Praze  22.4.2013


Kontakt

Zábava dětem o.s.

Drahobejlova 1226/30
Praha 9
19000


t.č.: +420/776 194 227